bdswiss erfahrungen

Výzva pro individuální projekty - prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PR

Program:   INTERREG V-A Česká republika – Polská republika
Vyhlašovatel: MMR
Vyhlášení: 14. září 2015
Uzávěrka: 6. prosince 2015 ukončení přijímání projektových záměrů
15. února 2016 ukončení přijímání projektových žádostí
Výše dotace: 85 % dotace + 15 % národní spolufinancování (z toho pro ČR 5 % ze státního rozpočtu, 10% z vlastních zdrojů žadatele)

       

Odkaz:                                   http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

 

Program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Hlavní cíle programu se realizují prostřednictvím níže uvedených prioritních os. Vzdělávací instituce včetně vysokých škol jsou způsobilým příjemcem pouze v PO 3 a PO4.

  • Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
  • Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
  • Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace
  • Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Podrobněji k Prioritní ose 3: Vzdělání a kvalifikace

Specifický cíl: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Cílové skupiny: žáci a studenti primárního, sekundárního (a postsekundárního) a terciárního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, zaměstnavatelé a jejich organizace, instituce trhu práce

Podporované aktivity:

1. Příprava a realizace společného vzdělávání

2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce

3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Je zachován princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít minimálně jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Je vyžadováno splnění minimálně tří ze čtyř níže uvedených kritérií spolupráce:

  • společná příprava projektu 
  • společná realizace projektu
  • společné financování
  • společný personál

Novinkou je povinné podání tzv. projektového záměru, jehož smyslem je získat přehled
o připravovaných žádostech a poskytnout žadatelům zpětnou vazbu o souladu či nesouladu záměru s cíli Programu. Projektový záměr je možné podat kdykoli v průběhu stanovené lhůty, čímž dříve je podán, tím více času má žadatel na vlastní přípravu projektové žádosti.

Na Společný sekretariát (JS) bude projektový záměr doručen jako standardizovaný formulář nejpozději osm týdnů před konečným termínem pro podání žádosti. Do dvou týdnů od jeho doručení je vydáno stanovisko JS. Bez stanoviska JS k projektovému záměru nebude žádost přijata ke kontrole a hodnocení. Po obdržení stanoviska JS, které má doporučující charakter, se žadatel rozhodne, zda záměr využije při přípravě žádosti či od její přípravy odstoupí.

Projektový záměr se předkládá elektronicky (mailem) na Společný sekretariát v Olomouci, dvojjazyčně. Projektové žádosti se podávají elektronicky v systému IS KP14+ (součást MS2014+).

Financování probíhá formou ex-post, tj. dotace je vždy proplácena zpětně. Minimální požadovaná výše dotace za projekt 40 000 EUR (pro prioritní osy 1, 3 a 4). Výdaje na přípravu projektu je možno uplatnit jako jednorázovou částku ve výši 3 500 EUR/projekt.

Příručka pro žadatele ke stažení zde: http://www.cz-pl.eu/zadatel.prirucka-zadatel.html